GENERATIVE WARP

4 - 9. februar 2008. > otvaranje u 19h


Na izložbi studenata završne godine master studija, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, biće predstavljena 32 arhitektonsko-urbanistička projekta, na tri lokacije u Beogradu. Projektima, na smeo i originalan način, istražuju i preispituju moguću multilatentnu i virtuelnu vrednost pojedinih mesta grada u kome živimo.1. Lokacija – Prirodnjački muzej na Malom ratnom ostrvu
Predmetna lokacija je bila na Malom ratnom ostrvu, između šetališta Ušće i Velikog ratnog ostrva. Sagledivost iz različitih pravaca, neposredna blizina Muzeja savremene umetnosti, pristupačnost sa vode, atraktivnost prirodnog okruženja i blizina Velikog ratnog ostrva sa svojim bogatstvom flore i faune, čini ovu lokaciju stvorenom za ovakav muzej.

2. Lokacija – Savski trg
Budući da se očekuje izmeštanje železničkog saobraćaja, zadatak je išao u pravcu istraživanja predmetne lokacije i odgovarajućih mogućih novih sadržaja i urbanističkog koncepta. Na predmetnoj lokaciji se nudi mogućnost formiranja značajnog gradskog repera i urbanog toposa kroz sagledavanje značaja i potencijala mesta ispred stare želizničke stanice sa okolnim objektima.

3. Lokacija – Arhitektonski fakultet Vidin kapije na Kalemegdanu
Smeštanjem programa, odnosno teme izgradnje Arhitektonskog fakulteta u složeno, istorijsko i polemičko okruženje Kalemegdanskih bedema i Vidin kapije na Kalemegdanu, ima za cilj približavanje i uvođenje u praksi očekivanu i sve češću situaciju projektovanja u slojevitom istorijskom okruženju. Time je pitanje oblikovanja, forme, strukture i materijalizacije, odnosno složeno pitanje preispitivanje odnosa i stavova prema projektovanju i gradnji u kontekstu, stavljeno u prvi plan, ostavljajući svima blisku programsku postavku samo kao neophodan i neodvojiv deo projektantskog procesa u kome egzistira i gde se sledi svet veze forme i funkcije.

Izložba:
Studenti master studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
4 – 9. 2. 2008.
Otvaranje: ponedeljak / 4. februar / 19h / O3ONE