KOLEKTIV za/RAZNO

od 18 do 28. juna 2013. godine.

KzR

KzR-web

Naš plan je usmeren ka osobama u stanju potrebe, a da bi bili uspešni moramo da zadovoljimo potrebe korisnika, dakle, umesto pokušaja da se korisnici, u ovom slučaju porodice dece sa invaliditetom uklope u nefleksibilne obrasce pružanja usluga i zaposlenja, potrebno je da se usluge i zaposlenje baziraju tako da odogovore stvarnim potrebama i mogućnostima korisnika.

Mišljenja smo da je kreativna industrija i održivi dizajn, idealna za uvezivanje sa socijalnim preduzetništvom, fleksibilna je, zasnovana na kreativnosti, i naravno postoji profitabilnost tj. samoodrživost, te je moguće rešavati i finansijsku i psiholšku krizu u kojoj se većina porodica dece sa invaliditetom nalazi, a takoĊe se postavlja pozitivan pravac za rešavanje problema drugih target grupa i osoba u stanju potrebe.

KOLEKTIVza/RAZNO je preduzeće koje je orjentisano na zapošljavanje roditelja/staratelja (prvenstveno majki) dece sa invaliditetom, i ujedno u svom sklopu obezbeĊuje prostor i stručno osoblje za dnevni boravak, negu kao i neformalno školovanje dece sa invaliditetom. Višak vrednosti se reinvestira u fondove za pomoć deci sa invaliditetom, dizajn razvoj i proizvodnju pomagala, kao i dalje podsticanje pro-aktivnih akcija i uzajamne pomoći.

KOLEKTIVza/RAZNO je preduzeće koje se bavi proizvodnjom i distribucijom upotrebnih predmeta savremenog dizajna i kvalitetne izrade. Pored sveobuhvatne funkcionalnosti i autentične estetike, proizvode odlikuje izrada od recikliranih i/ili biorazgradivih tradicionalnih materijala primenjenih na inovativan način.

VIZIJA: naša vizija je svet u kom je svoj deci data prilika da odrastu u sigurnoj i brižnoj porodici, gde kao osnovni uslov sigurnosti vidimo zaposlenje roditelja/staratelja, a odmah za tim prostor za dnevni boravak dece i osoblje koje razume, poštuje i zadovoljava potrebe dece i podstiče njihov maksimalni razvoj, omogućavajući neophodan predah porodici.

MISIJA: socijalno preduzeće kao proaktivni projekat u koji su uključene porodice dece sa invaliditetom, i to na način koji sa jedne strane direktno rešava pitanja zaposlenja roditelja/staratelja i brige o deci, a sa druge njihovim aktivnim uključivanjem u društvo i zajednicu upoznaje se javnost i podstiče ravnopravnost.

SVRHA: smatramo da svakom ljudskom biću treba pružiti šansu da stvara i da se ostvari kroz rad, čime stiče svoju sigurnost i samopoštovanje a obezbeđuje i sigurnost onih koji od njega zavise. Smatramo da rešenje problema ne leži samo u davanju socijalne pomoći, već formiranju projekata i primerenih radnih mesta i prostora koji zadovoljavaju specifične potrebe i situacije u kojima se nalaze porodice dece sa invaliditetom.

Svesni smo da je naša vizija ambiciozna. Razumemo da je nemoguće rešiti sve probleme, ali smatramo da treba krenuti u pravcu rešenja, postaviti dobre okvire i raditi kontinuirano, saslušati probleme, formirati planove i strategije, i naravno delovati u saradnji sa državnim institucijama, sa drugim udruženjma i sličnim inicijativama na nacionalnom i na internaconalnom nivou, a sve sa ciljem što bolje implementacije osnovne ideje: socijalna inkluzija i pomoć kroz proaktivno delovanje i razvoj kreativne industrije. SprovoĊenje ovog plana ide u dva pravca: praktično strateškom, i kroz kampanju i zagovaranje ideje, poput ove izložbe.