Triangulations

Max Pihlström Triangulations
Od 23. jula do 7. avgusta 2015. > Otvaranje 23. jula u 20 časova

triangilation

Projekat TRIANGULATIONS predstavlja kulminaciju umetnikovog interesovanja za vizuelne umetnosti i njegove ekspertize u informatici i računarstvu.

Želeći da računar postavi kao platformu za istraživanje vizuelnih domena, umetnik je naišao na pitanje koje ga je zamislilo: šta su zaista snimci u kompjuterskoj grafici? Šta je digitalni i matematički vizuelni prikaz?

U kompjuterskoj grafici, u suštini, postoje dva okvira za Maxovu sferu intersovanja: piksel grafika i vektorska grafika.

Piksel je najmanji segment, atomski element, što je praktično ograničenje, no Max ga posmatra i filosofski… Piksel ima boju i lokacije, formulisan najlakše u smislu koordinate na mreži.

Vektorska grafika predstavlja formalizaciju apstraktnog opisa. Ovde su grafički objekti opisani u smislu matematičkih krivih.

Piksel grafika i vektorska grafika, svakako su različite. Ali kako i koliko? Da li postoje alternative? Neke treće vrste? Očigledan i očekivan način generisanja treće vrste jeste hibridizacija.

Kako bi to izgledalo?

Umetnik je, pokušavajući da nađe odgovor, istraživao i završio na triangulaciji kao vizuelnom prikazu reprezentacije. Triangulacija je segmentacija područja u mozaik trouglova. Ovo svojstvo segmentacije se odnosi i na piksel mrežu, a trougao je, u ovom smislu, piksel.

Čvorovi i ivice povezivanja trouglova i komponovanja triangulacija se takođe slobodno kreću, i u tom smislu triangulacija je više apstraktni opis vektorske grafike.

Triangulacija je ono sa čim završite ukoliko imate piksele koji se slobodno kreću.

Prema umetnikovim rečima, njegov tehnički doprinos je u osiguravanju situacije da se trouglovi kreću bez prekidanja triangulacije. Ovaj algoritam mu omogućava da istražuje transformacije.

Tako je nastala i ova inspirativna izložba pred vama – zanimljiv spoj mašte, piksela i vektora, u umetničko delo.