Pokušaj razrešenja krize grada putem ispisivanja intimne mape

Milica Vojvodić
26 - 31. maj 2008. > otvaranje u 19h

mvojvod.jpg
U svom projektu pod nazivom „Pokušaj razrešenja krize grada putem ispisivanja intimne mape“, Milica Vojvodić se bavi depersonalizacijom apriornih kategorija prostora i vremena unutar urbanih naselja. Ovaj problem, poznat kao „kriza grada“, autorka je sagledala kroz ulogu i položaj pojedinca unutar gradske zajednice u uslovima svakodnevice.Ispisivanje svojevrsne intimne mape grada nudi se kao mogućnost izlaska iz urbane krize na ličnom nivou. Ova mapa sadrži čvorišta koja svakodnevno obilazimo izvršavajući osnovne funkcije u lokalizovanom prostoru.
U skladu s tim u radu je sprovedeno istraživanje. U njemu je učestvovalo sedam ispitanika koji su tokom 2007. godine pratili svoje kretanje na teritoriji Novog Sada.

Beležeći čvorišta oni su prošli kroz sledeće prostorne celine:

privatni prostori – lokacije za stanovanje
susreti privatnih i javnih prostora
javni prostori – putevi
– lokacije za rad
– lokacije za odmaranje
– lokacije za komuniciranje.

Ispisujući mape učesnici su imali zadatak da tragove kretanja prepoznaju na tlu. Sa šest izabranih punktova priložili su sledeći materijal: fotografije tla datog mesta, uzorak uzet sa tla i komentar učesnika o datom mestu.

Prikupljeni materijal transformisan je u kutije-objekte i grafičke listove. „Dan u gradu“ vizuelizacijom je dobio svoj oblik. Sagnite se i osmotrite ove zaboravljene sitnice. Presložite isečke sa otisaka i „setite“ se svojih gradskih prečica.

Izložba: Pokušaj razrešenja krize grada putem ispisivanja intimne mape
Autor: Milica Vojvodić
26 – 31. 5. 2008.
Otvaranje: ponedeljak / 26. maj / 19h / O3ONE