O Projektu

Projekat je nastao pre trinaest godina sa ciljem da postane platforma za stvaranje sinergije umetnosti, nauke i tehnologije. Tako, sa jedne strane, O3ONE ima za cilj da promoviše umetnike koji su aktivni kao čuvari svih onih elemenata baštine koji još uvek nisu prepoznati kao vredni, a s druge, umetnike koji okoštale i istrošene kulturne obrasce svojim radom menjaju, preoblikuju i usklađuju sa zahtevima svog vremena. O3ONE insistira na činjenici da umetnici nisu izvan društva, niti su u bilo kom smislu pasivni građani sa nejasnom društvenom ulogom i statusom. Plasiranje umetničkih radova u trenutku i u kontekstu u kome oni mogu da menjaju ne samo percepciju publike, nego i njene stavove o pojedinim aktuelnim pitanjima, relevantnim za svakog pojedinca, i time podstaknu aktivan stav građana, jedan je od glavnih ciljeva i programskih prioriteta O3ONE.

Poseban akcenat stavljamo na saradnju sa umetnicima u njihovom samoorganizovanju i ličnim inicijativama, pa smo otvoreni za zajedničke projekte i njihovu realizaciju.