O Projektu

Savremena umetnost je pokretačka snaga kulture. Projekat O3ONE je nastao pre deset godina sa ciljem da pruži podršku upravo onim kreativnim, pokretačkim stremljenjima u kulturi koja omogućavaju njenu stalnu transformaciju, u skladu sa promenama društvene strukture i naučnim i tehnološkim razvojem. U osnovi, O3ONE je bio postavljen kao platforma za stvaranje sinergije umetnosti, nauke i tehnologije.

Danas O3ONE svoj program razvija kroz dinamiku odnosa onih umetničkih praksi koje su prevashodno usmerene ka prepoznavanju i dokumentovanju živog kulturnog nasleđa na autorski način i onih koje teže kontinuiranoj aktivnoj transformaciji paradigmi u savremenoj kulturi. Tako, sa jedne strane, O3ONE ima za cilj da promoviše umetnike koji su aktivni kao čuvari svih onih elemenata baštine koji još uvek nisu prepoznati kao vredni, a s druge, umetnike koji okoštale i istrošene kulturne obrasce svojim radom menjaju, preoblikuju i usklađuju sa zahtevima svog vremena.

U oba svoja programska segmenta, O3ONE insistira na činjenici da umetnici nisu izvan društva, niti su u bilo kom smislu pasivni građani sa nejasnom društvenom ulogom i statusom. Umetnički projekti koje u okviru programa O3ONE podržava su manifestacija aktivnog stava njihovih autora u odnosu na kulturu u kojoj deluju, i odgovornosti koju pred tom kulturom imaju. Izložbenim postavkama i multidisciplinarnim projektima koji se pod okriljem O3ONE-a relizuju teži se aktivnom doprinosu kulturi u kontekstu lokalne sredine, regiona i Evrope.

Svojom stalnom otvorenošću prema samoorganizovanim projektima i ličnim inicijativama umetnika, kao i drugih aktera u polju umetnosti, O3ONE teži da razvije fleksibilne i na promenljiv društveni kontekst adaptiblne načine delovanja, koji omogućavaju instant reakcije na nove umetničke pojave i tendencije, pre nego što su ih javne ustanove kulture uopšte detektovale. Pravovremenost u plasiranju sadržaja iz još nedovoljno javno vidljivih, a često i nedovoljno artikulisanih segmenata polja umetnosti u medije i opštu kulturnu javnost, kvalitet je na koji O3ONE posebno obraća pažnju. Plasiranje umetničkih radova u trenutku i u kontekstu u kome oni mogu da menjaju ne samo percepciju publike, nego i njene stavove o pojedinim aktuelnim pitanjima, relevantnim za svakog pojedinca, i time podstaknu aktivan stav građana, jedan je od glavnih ciljeva i programskih prioriteta O3ONE.

Plan galerije možete pogledati ovde