O3ONE osmišljava projekte koji su privlačni različitim ljudima, različitih interesa, obrazovanja, potreba ili iskustava. Mi razvijamo participativne projekte koji uključuju različite publike, ali i lokalne zajednice. Projekti se razvijaju u saradnji sa drugim organizacijama i pojedinci ma kroz nacionalne, regionalne i međunarodne inicijative. Kreativno učenje i učešće podupire sve naše aktivnosti.

FOKUS 2014 TINEJDŽERI

O3ONE veruje da tinejdžerima treba pružiti priliku da doprinesu društvu svojim idejama, pomažući im da razvijaju svoje kreativne sposobnosti. Tinejdžeri mogu da menjaju svet ne ponavljajući greške svojih roditelja. U društvu znanja je puno inovacija – koje zavisi od kreativnosti generacija mladih koje će dobiti priliku da doprinesu svom razvoju, ali i razvoju društva, ulažući kroz participativne projekte iz oblasti kulture i umetnosti koje modeluju sami i za sebe. Tinejdžeri uvek imaju isti problem – kako da se pobune i saglase u isto vreme. Oni to rešavaju prkosom prema roditeljima i međusobnim kopiranjem. Kada odrasli kažu “tinejdžeri misle da su nepobedivi“, zapravo govore o njihovoj energiji i neustrašivosti. Ono što ih definiše, predstavlja i njihovu najveću snagu. Uz gledanje previše telvizije koja podstiče pasivnost, uz nejasne ili pogrešne vrednosti društva koje im pružaju mediji, deca ostaju imuna na dobrodušne savete odraslih. Svako društvo ima političare koje zaslužuje, kao i tinejdžere. Pomozimo mladim građanima da kroz projekte koji razvijaju njihovu kreativnost, samostalnost i odgovornost, stvaraju društvo u kome žele da žive i doprinose zajednici ravnopravnih građana i građanki.

ART MAKES YOU SMART

Za mnoge koji zagovaraju obrazovanje kroz umetnost, umetnost je univerzalni lek: navodno povećava dobre rezultate na testovima, razvija društvenu odgovornost i smanjuje broj prekinutih školovanja. Postoje dokazi koji podržavaju korelaciju između “izloženosti” umetnosti i određenih rezultata. Kroz učešće u kreativnim projektima pokušaćemo da, angažovanjem tinejdžera u različitim aktivnostima u vezi sa kulturom i umetnošću, pozitivno utičemo na jačanje veština kritičkog razmišljanja, sticanje većeg nivoa društvene tolerancije, empatije i razvijanje sklonosti ka umetnosti. Interesuje nas precepcija srednjiškolaca o drugima, i onoga kako oni žele da budu viđeni od strane drugih – vršnjaka i odraslih, društva. Ne govorimo o projektima koje prave “odrasli” za tinejdžere, koji tumače – nego projekte koji daju okvir, model i pre svega – podršku tinejdžerima. Zapravo, oni sami će kroz samopercepciju i percepciju “hramova kulture” dati najbolja rešenja za institucije kulture. Dostupnost umetnosti će ojačati glas i razviti kreativno razmišljanje svakog mladog građanina Srbije.

ART EXPERIENCE

Ovaj program angažuje raznovrsnu publiku, nudeći mogućnost da kroz učešće i interpretaciju, razume “kodove” umetnosti. Odabrani umetnici / umetnička dela se preispituju u odnosu na istorijske okolnosti, savremene kulturne prakse i politiku, a publika kroz svoja iskustva i interaktivni i participativni pristup, razvija sopstveni ukus i postaje neinhibirana kulturna publika. Na jasan i zanimljiv način biće predstavljena i tumačena poznata / ikonična / značajna / kič /umetnička
dela. Stručnjaci iz različitih oblasti, profesionalci iz oblasti umetnosti, kulture, ali i javne ličnosti, političari i razni kreativci, odabraće umetničko delo i obrazložiti svoj lični izbor. Na ovaj način, će i ne-publika biti zainteresovana da pronikne u tajne vrednosti umetničkih dela, ili kodove kojima se “čita umetnost”.

STUDENTS MENTORS

Mentoring nije socijalni rad, jer je naglasak zapravo na uspostavjanju značajnog odnosa između mentora i mentija, koji se razvija u oba pravca, iz koga koristi imaju obe strane, ali i društvo u celini. STUDENTS MENTORS program upućuje ljude na jedno putovanje znanja i samospoznaje, otkrivanje potencijala, i pomaže mladima da prepoznaju i ostvare svoje snove.

007 licence (to art)

Sam projekat je interdisciplinaran, jer će studenti-mentori i tinejdžeri (srednjoškolci), kroz različite oblasti koje su trenutni fokus njihovog interesovanja, koristiti kulturu kao medij u okviru koga će razvijati svoje kreativne ideje, koncepte i aktivnosti.
Projekat je osmišljen tako da podstakne tinejdžere da istražuju sopstveni odnos prema okruženju, naročito kulturnih i javnih prostora, ali i publike (sebe samih) u njima. U svetlu nedavnih previranja i povećanja nivoa nezaposlenosti mladih i obespravljenosti, tinejdžeri će biti pozvani da istraže kako javnost vidi mlade ljude u javnim prostorima, kako bi tinejdžeri želeli da se na njih gleda i kako možemo da koristimo kulturu (street art, muzika, ples, stand-up … ) kao medij za
ispravljanje dispariteta između ta dva diskursa.

Prilikom posete nacionalnim i međunarodnim izložbama, festivalima i manifestacijama, kulturnim ustanovama, sa tinejdžerima će razgovarati kustosi i menadžeri, profesionalci iz sektora umetnosti. Naša namera je da mladi budu izloženi stimulativnim saržajima i da uđu u pozitivnu interakciju sa protagonistima iz sveta kulture i umetnosti.

POGLEDAJ!

O3ON smatra da je obrazovanje kroz umetnost osnova za obezbeđivanje razvoja punih potencijala tinejdžera. U skladu sa prioritetima UNICEF-a, cilj nam je da se fokusiramo na tinejdžere koji su marginalizovani i stigmatizirani u procesu tranzicije društva u Srbiji, one koji su ostali izostavljeni u svim relevantnim javnim politikama. Želimo da kroz obrazovanje kroz umetnost budu uključeni u društvo, i aktivno participiraju u reformi sistema u Srbiji. Jedan segment projekta će se baviti i rešavanje pitanja nasilja među tinejdžerima kroz kreativne projekte, kako bi dobili priliku da sagledaju svoje potencijale iz drugog ugla, u društvu sa jasnim kriterijumima vrednosti. O3ON će sarađivati sa organizacijama sa evropskim iskustvom u radu sa marginalizovanim grupama. Kroz realizaciju pilot projekata koji se bave adolescentima, angažujući ih da i sami kreativno učestvuju u rešenjima problema, O3ON će pomoći u procesima izrade obrazovnih i socijalnih programa. Kroz inkluzivne projekte O3ON će raditi na animiranju javnosti, kako tinejdžeri ne bi više bili zapostavljeni i manipulisani od strane odraslih, ali i društva.