Soft control je planiran kao višegodišnji kulturni projekat usmeren ka aktualizaciji kulturnih fenomena do kojih dolazi kada se umetnost, nauka i društvena svest prepletu. Cilj Soft control-a je otvaranje naučnih laboratorija i teorije umetnicima, kao i približavanje različitih edukativnih entiteta široj publici. Reč je o svojevrsnom kulturnom performansu u okviru koga će umetnici, radnici u kulturi, ali i svi drugi zainteresovani moći da dobiju uvid u rad i razmišljanje istraživača, a istraživači, voljni da podele i iskuse kreativne forme umetničkog eksperimenta, da se okupe na različitim evropskim lokacijama kako bi radili, slušali, razgovarali i delili iskustva i zaključke. SC podrazumeva interakciju i poziv na aktivnu participaciju najšire moguće publike, naročito mladih, studenata, starih. Oblasti kulture i nauke se mogu preplitati, konstruktivno razmenjujući kulturne modele kritičkog razmišljanja, aktivizma i eksperimenta sa naučnim metodom, kao i istraživanja i saznanja. Evropa se suočava sa velikim strukturalnim izazovima – globalizacija, klimatske promene i sve starije stanovništvo. Ekonomska kriza učinila je ove probleme još vidljivijim. Pokazalo se da je raskorak između nauke i društva i dalje veliki, iako ankete otkrivaju pozitivnu i optimističnu percepciju onoga što nauka i tehnologija mogu da učine za medicinska istraživanja, poboljšanje kvaliteta života i mogućnosti za buduće generacije. SC podstiče aktivno bavljenje nauke i tehnologije pitanjima od javnog značaja, kao i rastuću zainteresovanost nauke za kulturu.

Nauka i tehnologija su inkarnacija sposobnosti čoveka da otkrije i koristi zakone prirode. Od naročitog su značaja umetničke strategije usmerene ka oblikovanju novog ljudskog prava – prava na reinvenciju i ponovno oblikovanje samih temelja tehnološkog mita. Ovo pravo prevashodno se odnosi na našu ulogu u tom mitu – čovek se više ne pojavljuje kao protagonista jednog narativa koji je definisala istorija, već kao njegov tvorac. Smisao ove nove perspektive je da pokaže sposobnost umetnika – ali i gledalaca – da postanu autori sopstvene konstruisane prošlosti, ujedno konstruišući živu budućnost namesto beživotne, mehanizovane budućnosti koja se gradi bez našeg učešća.

Svakodnevni život danas toliko je isprepletan sa različitim kompleksnim tehnologijama da je postalo besmisleno tretirati tehnologiju kao otuđujućeg drugog. Ideja da “nastanjujemo” tehnološke ekologije naglašava našu povezanost sa okolinom (materijalnom, prirodnom, tehnološkom) i našu zavisnost od izvora koji su nam dostupni (materijalni, energetski, biološki, kulturni). Ovladavanje tim uslovima krucijalno je za naš opstanak na ovoj planeti.

CILJEVI PROJEKTA

– preobražaj opšteg pogleda na umetnost, tehnologiju i nauku iz ideje o zatvorenim krugovima u otvorena polja;
– internacionalni i regionalni umetnici, mislioci, hakeri, naučnici, filozofi, edukatori, socijalni istraživači, inženjeri, pisci i drugi kao aktivni učesnici;
– organizacija radionica i pravih i improvizovanih laboratorija za razmenu posebnih znanja i neposrednu saradnju;
– uključenje različitih ciljnih grupa u program, radi što šire mreže propagiranja ideja i svesti o nauci kao društvenoj i kulturnoj paradigmi;
– ojačavanje panevropske kolaboracije, zajedničke produkcije i interdisciplinarnog prilaza umetnosti;
– usvajanje evropske urbane teritorije;
– podsticanje interkulturalnog dijaloga i ukrštanje kulturnih platformi;
– podrška međugeneracijskoj solidarnosti;
– stimulacija kreiranja kulturne politike “odozdo”;
– integracija kulturnog sektora i javnih entiteta;
– naglašavanje važnosti novih tehnologija za političke i kulturne integracije u Evropi, posebno za nove i buduće članice EU (Srbija, Hrvatska);
– podrška izgradnji novog, interdisciplinarnog XXI veka;

STRUKTURA AKTIVNOSTI PROJEKTA

Spektar veoma sofisticiranih radova umetnosti & nauke & tehnologije XXI veka instaliran i izložen na svim ključnim izložbama, festivalima, konferencijama i simpozijumima tokom projekta (Maribor, Slovenj Gradec, Porto, Rijeka, Riga, Prag, Beograd, Barselona). Razmene, produkcije, mobilnost umetnika i drugih eksperata, cirkulisanje umetničkih dela, proces koji će se ogledati u sklopu velikih događanja, ali i u okviru manjih izložbi. Razgovori među umetnicima i druge aktivnosti tokom projekta, na svim partnerskim lokacijama, povezivanje sa drugim organizacijama i institucijama u Evropi i drugim kontinentima. Prezentacije u virtuelnom prostoru. SC mreža aktivnosti povezuje i KIBLA EU Culture i druge mreže projekata, evropske centre za medije i umetnost direktno povezuje evropske prestonice kulture, a indirektno arapske i američke prestonice kulture.