O3ONE se bavi izlaganjem dela savremene umetnosti, otkupljivanjem radova, razvijanjem projekata, produkcijom izložbi i izdavanjem godišnjeg časopisa i knjiga.

O3ONE je organizacija koja promišlja o mestu fotografije u savremenoj kulturi; istražuje nove načine na koje se konzumira fotografija kroz integrisani program koji kombinuje inteligentne i kvalitetne radove.

O3ONE je osnovan u Beogradu, ali njegove ambicije su vezane za region i međunarodne projekte, a saradnja je u srži svega što radimo. O3ONE ima za cilj da istraži mogućnosti najšire distribucije i prezentacije radova savremenih umetnika iz Srbije na međunarodnom planu.

O3ONE razvija obrazovne i participativne programe, negujući pristup koji razvija radoznalost, sa ciljem da pruži relevantne i kritički orijentisane prostore u kojima se razmatraju načini formiranja dela savremene umetnosti, a posebno fotografije; kako ona utiču na formiranje kulturnih, društvenih i javnih politika, koje oblikuju naše shvatanje sveta.

O3ONE je saradnik i promoter Beogradskog univerziteta, a posebno Univerziteta umetnosti u Beogradu, pomažući studentima u neophodnom sticanju iskustva i znanja iz oblasti kulturnog menadžmenta.

O3ONE promoviše pozitivne društvene vrednosti kod mlade populacije, smanjujući negativne efekte tranzicije .
O3ONE razvija regionalnu i evropsku interdisciplinarnu umetničku i kulturnu razmenu, kroz projekte partnerstva, aktivno učestvujući u procesu evropskih integracija.

O3ONE je orijentisan prema kulturnim inicijativama baziranim na projektima, služi kao multimedijalna radna platforma otvorena za sve kreativne i inovativne aktere koji rade u različitim oblastima kulture, ekonomije, biznisa i medija.